رئیس اداره آموزش

 

خانم فاطمه فهیمه ملکی

 رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس اداره آموزش

شماره اتاق: 419

شماره تلفن داخلی: 544