شرایط عمومی و اختصاصی جهت پذیرفته شدگان جدیدالورود

شرایط عمومی و اختصاصی دانشگاه جهت دانشجویان جدید الورود آزمون سراسری

شرایط خوابگاه:

  • خوابگاه به دانشجویان روزانه و غیر شهریه پرداز تعلق می گیرد ودانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه به دانشجویان ظرفیت مازاد و شهریه پرداز هیچگونه تعهدی ندارد.

 

شرایط عمومی:

  • در تمامی رشته ها محدودیت نقل و انتقالات دانشجو وجود دارد.

 

جدول رشته ها و دانشکده ها:

نام دانشکده

رشته ها

دانشکده پزشکی

پزشکی

دانشکده بهداشت

بهداشت عمومی - مهندسی بهداشت محیط- بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دانشکده پرستاری و مامایی        

پرستاری – مامایی – فوریتهای پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

تکنولوژی پرتوشناسی - تکنولوژی اتاق عمل - هوشبری - علوم آزمایشگاهی - فناوری اطلاعات سلامت          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره تماس با کارشناسان دانشکده ها:

شماره تماس دانشگاه    02332395054

نام دانشکده

   شماره داخلی       

    شماره تماس مستقیم       

       نام کارشناسان             

دانشکده پزشکی

534

-

 خانم خدایی

دانشکده بهداشت

-

02332361718

 خانم محمدی

   دانشکده پرستاری و مامایی    

236

-

 خانم عجم اکرامی        

 خانم رضایی

دانشکده پیراپزشکی

599

-

 خانم کمیاب

 خانم رضوانی