رسالت و اهداف اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدیریت امور آموزشی

 مدیریت امور آموزشی، یکی از واحدهای تابعه معاونت آموزشی دانشگاه است. از آنجاکه این مدیریت کلیه امور آموزشی دانشجویان را از آغاز ثبت نام تا بعد از فراغت از تحصیل به عهده دارد، آشنایی با شرح وظایف این مدیریت و واحدهای تابعه آن برای دانشجویان عزیز ضروری می باشد.

 

شرح وظایف:

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، مقررات خدمات آموزشی دانشکده ها و واحدهای تابعه

- مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی وارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی برای بازنگری و بهبود آنها.

-  تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب و نیز رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها.

-  مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان.

-  بررسی واظهار نظر درخصوص راه اندازی رشته ها و گروههای آموزش جدید مصوب

-  بررسی و اظهار نظر در خصوص راه اندازی رشته های جدید غیرمصوب و ارائه پیشنهادات لازم به شورای عالی برنامه ریزی برای تصویب آنها.

-  برنامه ریزی آموزشی وارزیابی دانشجویان .

-  همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در جهت اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت آموزش.

-  تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا.

-  تشکیل کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن.

-  تشکیل شورای تشویق دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن و پیگیری جهت اجرای مصوبات آن.

-  تشکیل دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات.

-  تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و ابلاغ به واحدهای آموزشی.

-  صدور گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان و معرفی به نظام وظیفه دانشجویان.

- نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان، ثبت و نگهداری آنها .

- ایجاد و حفظ هماهنگی میان دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه در زمینه فعالیتهای خدمات آموزشی و نیز همکاری جهت  استفاده از امکانات و تجهیزات کمک آموزشی.

-  نظارت بر صدور ریزنمرات و گواهینامه ها، دانشنامه ها و تاییدیه‌تحصیلی دانش آموختگان.

-  همکاری با وزارت متبوع درخصوص برگزاری آزمونهای متمرکز سراسری از جمله علوم پایه، پیش کارورزی

-  برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی و همچنین دانش آموختگان.

- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح با همکاری واحد آمار و انفورماتیک دانشگاه.