آیین نامه ها، مقررات و مصوبات اعضای هیأت علمی

      

دانلود آئین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور 

 

برنامه فراخوان، جذب و به کار گیری اعضای هیات علمی / مدرسان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

شیوه نامه و فرآیند اجرائی تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 

شیوه نامه اجرایی آئین نامه استخدام هیأت علمی پیمانی

 

دستورالعمل نقل و انتقالات اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته

 

 

آیین نامه اجرایی ارتقا اعضای هیات علمی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا

حداقل های لازم برای ارتقا اعضای هیأت علمی آموزشی 

جداول و فرم های مربوط به آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی آموزشی

 

دستورالعمل ترفیع سالیانه و تعیین رکود علمی