اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-آبدارخانهحوزه ریاست309-
-آبدارخانه پرستاریدانشکده پرستاری238-
-آزمایشگاه کروناسایر689-
-آقای آج قلیتربیت بدنی505-
-آقای ایثاریمعاونت دانشجویی و فرهنگی118-
-آقای بازقلعه و آقای اشرفیدانشکده پرستاری320-
-آقای حسنیمعاونت دانشجویی و فرهنگی440-
-آقای خطیبی و آقای دادگریدانشکده پرستاری308-
-آقای دکتر حسین زادهمعاونت تحقیقات و فناوری510-
-آقای دکتر رحیمیدانشکده پزشکی517-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹