کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه

تعداد بازدید:۵۳۴۳

با توجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های این حوزه و علیرغم تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های ۱۹۴۷ نورنبرگ و ۱۹۷۵ هلسینکی و ۱۹۷۸ بلمونت، اصول ، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۵ (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته‌های ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند.

بر این اساس و منطبق بر دستورالعمل کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اقدام به تشکیل شورای دانشگاهی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی نموده است.

به استناد دستورالعمل وزارتی تشکیل، سطح بندی و شرح ظایف کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با صلاحیت کمیته دانشگاهی تائید می گردد.

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹