اعضاء و کارکنان کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۱۸۶۱

 

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی

دکتر مرضیه روحانی رصاف

مدرک تحصیلی

دکتری اپیدمیولوژِی

پست الکترونیک

rohani@shmu.ac.ir

تلفن داخلی

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴ داخلی ۵۰۳

مستقیم

۰۲۳-۳۲۳۹۰۶۰۰

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی

منیره بسطامی

مدرک تحصیلی

کارشناس رایانه

پست الکترونیک

bastami@shmu.ac.ir

تلفن داخلی

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴ داخلی ۵۰۳

مستقیم

۰۲۳-۳۲۳۹۰۶۰۰

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی

مرتضی کرمانی

مدرک تحصیلی

 

پست الکترونیک

 

 

 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

آدرس الکترونیک

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۸