کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور

تعداد بازدید:۳۴۲۷

 

 کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

 

کمیته های تحقیقات دانشجویی سایر

اراک

http://portal.arakmu.ac.ir/portal/home/?90997/زیرپورتال%20مدیریت%20تحقیقات%20و%20اطلاع%20رسانی%20پزشکی

اردبیل

http://pajoohesh.arums.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=68

ارومیه

scr.umsu.ac.ir

اصفهان

http://isrc.mui.ac.ir/

اهواز

http://src.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=src.ajums.ac&Lang=fa-IR

ایران

http://www.iums.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=76&slct_pg_id=6549

ایلام

http://medilamsrc.blogfa.com/cat-1.aspx

بابل

http://SRC.mubabol.ac.ir

بوشهر

 http://src.bpums.ac.ir/fa/index.aspx

بقیه ا...

http://www.bmsusrc.ir/8705.aspx

بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=698

بیرجند

http://www.rsh.bums.ac.ir/

تبریز

http://src.tbzmed.ac.ir/

تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/Schools/med/res/SRC

تهران

http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=5

شهرکرد

http://res.skums.ac.ir/

رفسنجان

www.ccnet.ir

زاهدان

www.zdmu.ac.ir

زنجان

http://www.zums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1207&sid=11&slc_lang=fa

سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/nava2/index.htm

سمنان

 

http://src.semums.ac.ir

شاهد

www.shusrc.ir

شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/edu/

شهیدبهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Vice-ChancellorforResearch/researchComitee/default.aspx

شیراز

http://www.sums.ac.ir/vice_chancellor/research/management/student-commitee/asasname.html

قم

http://edu.muq.ac.ir/index.aspx?pageid=4597

فساء

http://www.fums.ac.ir/amoozeshi/showcustom.php?id=12

قزوین

http://vcr.qums.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=198&pageid=11234

کاشان

http://edu.kaums.ac.ir/content.asp?ContentId=718

کردستان

http://www.muk.ac.ir/Default.aspx?PageID=311

کرمان

http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=2358

کرمانشاه

http://vc-research.kums.ac.ir/studentssearchcommittee-fa.html

گلستان

http://www.goums.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=12&slct_pg_id=226

گناباد

www.gmu.ac.ir

گیلان

http://www.gums.ac.ir/vices/articles.php?cat_id=46

لرستان

http://lums.ac.ir/user/Index.jsp?SID=24&lang=Fa

مازندران

http://www.mazums.ac.ir/index.php?static&sid=24

مشهد

http://www.mums.ac.ir/research/fa/stu_commitee

هرمزگان

http://www.src.hums.ac.ir/

همدان

http://hir.umsha.ac.ir/farsi/index.aspx?Groupid=58

یاسوج

 

یزد

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=955

زابل

http://www.zbmu.ac.ir/page.php?slct_pg_id=122&sid=11&slc_lang=fa

بجنورد

http://src.blogfa.com/

ارتش

 

آزاد تهران

http://www.iautmu.ac.ir/research/index.asp

آزاد مشهد

http://medicalsrc.wordpress.com/

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۷