اعضا شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشکده بهداشت)

تعداد بازدید:۱۵۹۷

دانشکده

نام و نام خانوادگی

استاد/دانشجو

رتبه علمی/رشته تحصیلی

بهداشت

دکتر علی­اکبر رودباری

هیات علمی

استادیار

دکتر عبداله برخورداری

هیات علمی

استادیار

دکتر اله­بخش جاوید

هیات علمی

استادیار

دکتر مرجان قنبریان

هیات علمی

استادیار

خانم فریده خسروی

هیات علمی

مربی

خانم مهری دلوریان­زاده

هیات علمی

مربی

آقای وحید غریبی

هیات علمی

مربی

آقای مجتبی کیخا

هیات علمی

مربی

دکتر سیدکمال غدیری

هیات علمی

استادیار

دکتر محمدحسین ابراهیمی

هیات علمی

دانشیار

آقای مهرداد ابراهیمی

هیات علمی

پزشکی

آقای غالب منصوری

هیات علمی

بهداشت

خانم نیلوفر زندی­کیا

دانشجو

بهداشت

آقای هادی نوروزی

دانشجو

بهداشت

خانم پریسا حمیدی

دانشجو

بهداشت

 
آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۷