اعضا شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشکده پزشکی)

تعداد بازدید:۱۶۰۹

دانشکده

نام و نام خانوادگی

استاد/دانشجو

رتبه علمی/رشته تحصیلی

پزشکی

دکتر حسین خواستار

هیات علمی

دانشیار

دکتر مهدی خاکساری

هیات علمی

استادیار

دکتر بهزاد گرمابی

هیات علمی

استادیار

دکتر مرجان رشیدان

هیات علمی

استادیار

دکتر سارا سعیدنیا

هیات علمی

استادیار

دکتر شهربانو گلی

هیات علمی

استادیار

دکتر مجید صالحی

هیات علمی

استادیار

دکتر محمدحسین ابراهیمی

سرپرست کمیته تحقیقات

دانشیار

آقای مهرداد ابراهیمی

دبیر کل (دانشجو)

پزشکی

آقای مرتضی کرمانی

معاون پژوهشی (دانشجو)

پزشکی

امیرحسین پورافخم

دانشجو

پزشکی

سمیرا اسماعیلی

دانشجو

پزشکی

شیوا شکوری

دانشجو

پزشکی

 
آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۷