اعضا شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشکده پرستاری و مامایی)

تعداد بازدید:۱۶۸۹

دانشکده

نام و نام خانوادگی

استاد/دانشجو

رتبه علمی/رشته تحصیلی

پرستاری-مامایی

دکتر حسین ابراهیمی

هیات علمی

استادیار

دکتر سکینه طاهرخانی

هیات علمی

استادیار

خانم ناهید بلبل­حقیقی

هیات علمی

مربی

خانم گیتی آتش سخن

هیات علمی

مربی

دکتر حسین باقری

هیات علمی

استادیار

آقای میلاد بازقلعه

هیات علمی

مربی

آقای علی عباسی

هیات علمی

مربی

خانم محبوبه خواجه

هیات علمی

مربی

خانم اعظم حمیدزاده

هیات علمی

مربی

دکتر محمدحسین ابراهیمی

سرپرست کمیته تحقیقات

دانشیار

آقای مهرداد ابراهیمی

دبیر کل (دانشجو)

پزشکی

آقای سیدمحمد میرحسینی

دبیر دانشکده (دانشجو)

پرستاری-مامایی

خانم اشرف قیاسی

دانشجو

پرستاری-مامایی

خانم سارا محمدی

دانشجو

پرستاری-مامایی

خانم فائزه آشوری

دانشجو

پرستاری-مامایی

 
آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۷