کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۶

تعداد بازدید:۱۳۹۳

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

فایل های مربوط به کارگاه

 

علم سنجی (ابزار ها و شاخص های سنجش اعتبار مقالات، مجلات و پژوهشگران)

 

 ۹۶/۰۵/۰۴

نامه مجوز و تاییدیه رسمی برگزاری کارگاه

 برنامه زمانبندی و محتوای کارگاه

منابع و مواد آموزشی کارگاه

فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان

گزارش و جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان

 

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

فایل های مربوط به کارگاه

آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع اطلاعات

 

 ۹۶/۰۴/۱۱

نامه مجوز و تاییدیه رسمی برگزاری کارگاه

برنامه زمانبندی و محتوای کارگاه

منابع و مواد آموزشی کارگاه

فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان

گزارش و جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان

 
 

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

فایل های مربوط به کارگاه

 

اولین کارگاه هنجاریابی و استانداردسازی

 

۳۰ و ۹۶/۱/۳۱

نامه مجوز و تاییدیه رسمی برگزاری کارگاه

 برنامه زمانبندی و محتوای کارگاه

منابع و مواد آموزشی کارگاه

فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان

گزارش و جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰