بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران

۱۴ آبان ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۷ ۱۸

دکتر حسین شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود عصر شنبه ضمن بازدید از محوطه خوابگاه‌های پسرانه "سامان" و "سپهر" درخصوص رسیدگی و رفع برخی نواقص موجود دستوراتی صادر کرد. دکتر محسن مهرابی معاون فرهنگی و دانشجویی و دکتر صادق یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز در این بازدید حضور داشتند.

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خوابگاه پسران