فرم ها

فرم ثبت حوادث شغلی

همکارگرامی؛ خواهشمند است در صورت بروز هر گونه حوادث شغلی در محل کار ، جهت بررسی از طریق این فرم حادثه مربوطه را گزارش نمائید .

ادامه مطلب