اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
 
-دفتر معاونت خانم سلطانيمعاونت تحقیقات و فناوری52732396714
-خانم عطایی و پیاممعاونت تحقیقات و فناوری51032394499
-خانم دکتر گلیمعاونت تحقیقات و فناوری-32394499
-خانم میری (مجله دانش و تندرستی)معاونت تحقیقات و فناوری-32394111
-خانم حسینی نژادمعاونت تحقیقات و فناوری511-
-خانم بسطامی و خانم دکتر روحانیمعاونت تحقیقات و فناوری50332390600
-دفتر مجله انگلیسیمعاونت تحقیقات و فناوری503-
-خانم دكتر علیاریمعاونت تحقیقات و فناوری512-
-آقای دکتر غراویمعاونت تحقیقات و فناوری512-
-آقای دکتر ناظمیمعاونت تحقیقات و فناوری512-
-آقای دکتر حسین زادهمعاونت تحقیقات و فناوری510-
-خانم دکتر خرم روز و خانم دکتر فردید و خانم زارعمعاونت تحقیقات و فناوری-32394091
-دکتر میررضایی و خانم دکتر صادقیانمعاونت تحقیقات و فناوری51332394091
-آقای دکتر عزیزیمعاونت تحقیقات و فناوری210-
-آقای گرزینکتابخانه224-
-آقای شکاری و جعفریکتابخانه228-
-میز امانات خانم‌ها قاسمي و رميارکتابخانه225-
-دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی237-
-خانم صالحیانمعاونت دانشجویی و فرهنگی120-
-آقای ایثاریمعاونت دانشجویی و فرهنگی118-
-آقای عاشوریانمعاونت دانشجویی و فرهنگی131-
-آقای حسنیمعاونت دانشجویی و فرهنگی440-
-شورای انضباطیمعاونت دانشجویی و فرهنگی208-
-دفتر معاونت آموزشی خانم يحياييمعاونت آموزشی215-
-خانم مهدویانمعاونت آموزشی232-
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱۷۰ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰