مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزشیابیدرباره ما

تاریخچه حوزه معاونت تحقیقات و فناوری       تاسیس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بوده است و جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان عضو هیات علمی دانشکده بهداشت با حکم آقای دکتر اعرابی رییس دانشگاه  به ...