مطالب مرتبط با کلید واژه

رتبه بندی فناوری


اخذ رتبه ۱۱ در بخش فناوری در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال۹۷
موفقیتی دیگر در راستای پژوهش در بخش فناوری برای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اخذ رتبه ۱۱ در بخش فناوری در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال۹۷

کسب امتیاز کلی ۲۴۰ از فعالیت های فناوری تایید شده کارشناس و دانشگاه و ستاد از ابتدا تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و امتیاز کل ۸۶ فعالیت های فناوری تایید شده کارشناس و دانشگاه و ستاد از ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ادامه مطلب