مطالب مرتبط با کلید واژه " صورتجلسات "


مصوبات شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

مصوبات کمیته اخلاق در سال 98 اولین جلسه شورای اخلاق دومین جلسه شورای اخلاق سومین جلسه شورای اخلاق چهارمین جلسه شورای اخلاق پنجمین جلسه شورای اخلاق مصوبات کمیته اخلاق در سال۹۷ اولین جلسه شورای اخلاق  دومین جلسه شورای اخلاق سومین جلسه شورای اخلاق چهارمین جلسه شورای اخلاق پنجمین جلسه شورای اخلاق ششمین جلسه ...