مطالب مرتبط با کلید واژه

وبینار


دهمین وبینار آموزشی کمیته راهبری آموزش در بحران کوید-۱۹روز چهارشنبه۱۷ اردیبهشت

با عنایت به راه اندازی کمیته راهبری آموزش در بحران کوید-۱۹و برگزاری وبینارهای آموزشی، پوستر دهمین وبینار آموزشی روز چهارشنبه۱۷ اردیبهشت را محضر اساتید محترم، اعضا محترم هیات علمی و تمامی پزشکان و کادر درمانی که در مراکز آموزشی درمانی به استحضار می رساند.

ادامه مطلب