واحد تاسیسات

شرح وظایف

۱- نظارت و انجام کارهای تاسیساتی خوابگاه خواهران ، برادران ، سایت مرکزی و دانشکده بهداشت جهت رفع ایرادات تاسیساتی در اماکن فوق

۲- انجام تعمیرات موتور خانه خوابگاهها و سایت و دقت در نگهداری آن

۳-درخواست وسایل مورد نیاز جهت تاسیسات