واحد نقلیه

 

1- سرویس دهی دانشجویان از خوابگاهها به سایت و دانشکده بهداشت جهت کلاسهاو بالعکس

2- سرویس دهی دانشجویان جهت کارورزی به بیمارستان امام حسین (ع )، فاطمیه، مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر و کلیه روستاها

3-انجام سرویس های فوق برنامه داخل و خارج شهر

4- انجام ماموریت های داخل شهری و بیرون شهری همکاران

 5- مراقبت از خودرو جهت سلامت فنی و تمیز بودن آن

6- انجام سرویسهای لازم جهت نگهداری خودرو