واحد خدمات

 

1- نظارت بر کارهای روزمره خدمات اهم از نظافت  فضای های اداری و خوابگاهی ، توزیع چای بین کارکنان

2-پیگیری جهت انجام امور خدماتی و پذیرایی کارگاهها ، سمینارها ، برنامه های بازآموزی و...

3- نگهداری فضای سبز سایت مرکزی ، خوابگاه خواهران و برادران ، دانشکده بهداشت ، فضای سبز مسجد و انجام درخواست های مربوطه آنها .

4- همکاری با کلیه واحدها از قبیل آموزش ، پژوهش ، دانشجویی ، آموزش مداوم جهت پشتیبانی کلیه خدمات مورد درخواست