ارتباط با ریاست بیمارستان

درگاه ارتباط مراجعین محترم با ریاست
 • 0
 • در راستای استفاده از پیشنهادات و نظرات ارزشمند مراجعین عزیز به بیمارستان و همچنین بهبود کیفیت ارائه خدمات درگاه ارتباط مستقیم با ریاست بیمارستان ایجاد گردید
  1
 • 2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • 4
 • کد ملی*
  5
 • شماره تماس*
  6
 • موضوع*
  7
 • متن ارسالی*
  8
 • فایل ارسالی*فایل های خود را آپلود کنید انتخاب فایل
   9