داروخانه

خدمات داروخانه در بیمارستان:

1. ارائه خدمات 24 ساعته داروئی و تجهیزات مصرفی پزشکی به بیماران بستری در بیمارستان توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب

2. ارائه مشاوره و راهنمایی دارویی به پرسنل و بیماران بستری توسط مسئول فنی داروخانه

3. تامین و توزیع کلیه داروها و لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی و محلول های ضدعفونی به تمام بخش های بیمارستان

4. کنترل کیفیت تجهیزات مورد نیاز پزشکی و بررسی درخواست های خرید دارویی و لوازم مصرفی بخش ها

5. تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز رسانی آن

6. تهیه، نگهداری و توزیع داروهای مخدر بر اساس قوانین مربوطه

7. خدمات انبار دارویی شامل تهیه منابع داروئی و تجهیزات پزشکی بیمارستان از شرکت های معتبر داروئی  و تجهیزات پزشکی با استانداردهای موجود و تامین نیازهای دارویی داروخانه بیمارستان

8. شرکت در جلسات کمیته دارو و درمان بیمارستان و کمیته خرید تجهیزات پزشکی و بررسی نیازهای داروئی و تجهیزات پزشکی بخش های بیمارستان و ارائه پیشنهاد جهت بهبود فرآیندها

9. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای داروئی بیمارستان

10. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کارکنان واحد داروخانه با سایر واحدها

11. مشارکت در کمیته دارو درمان و و تجهیزات پزشکی بیمارستان

12. آموزش در خصوص نحوه مصرف و عوارض دارویی به مراجعین سرپایی

13. همکاری با سوپروایزرآموزشی درزمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی مورد نیاز و برگزاری کلاس های آموزشی توسط مسئول فنی داروخانه

14. نظارت بر نحوه نگهداری انواع دارو در انبارها از نظر تاریخ مصرف و انقضای آنها

15. آموزش نحوه ی ثبت عوارض جانبی دارویی در بیمارستان و بررسی موارد گزارش شده توسط مسئول فنی داروخانه (پزشک داروساز)

 

مسئول فنی : خانم دکتر محسنیان