پرستاری و مامایی

خانم مهدیه کیانی

کارشناس ارشد مامایی 

عضو هییت علمی 

CV


خانم سارا مرادی

کارشناس ارشد مامایی

عضو هییت علمی

CV


دکتر اعظم حمیدزاده

دکتری تخصصی بهداشت باروری 

عضو هییت علمی 

CV


خانم مظلومه حمزه خانی

کارشناس ارشد مامایی

عضو هییت علمی 

CV


خانم عادله دست رس 

کارشناس ارشد مامایی

عضو هییت علمی 

CV