کلینیک زنان و زایمان

خانم دکتر سکینه کلاه دوزان                   دوشنبه صبح


خانم دکتر میناسادات کهبدی                  دوشنبه و سه شنبه صبح 


خانم دکتر منا کاشی                             یک شنبه و سه شنبه صبح                              شنبه و سه شنبه عصر 


خانم دکتر الناز عامری                           شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه صبح 


خانم دکتر آمنه خلیلی                          شنبه و چهار شنبه صبح 


خانم دکتر هدی بیاری                          یک شنبه ، سه شنبه و پنج شنبه صبح               دوشنبه و چهار شنبه عصر 


خانم دکتر محبوبه مسگران                    یک شنبه صبح 


خانم دکتر مریم سهرابی                        یک شنبه و سه شنبه عصر