زنان و زایمان

دکتر سکینه کلاهدوزان

مدیر گروه زنان و زایمان 

دکتری تخصصی زنان و زایمان 

عضو هییت علمی 

CV


دکتر مینا سادات کهبدی 

دکتری تخصصی زنان و زایمان 

عضو هییت علمی 

CV


دکتر آمنه خلیلی 

دکتری تخصصی زنان و زایمان 

عضو هییت علمی 

CV


دکتر مرضیه اسلامی موید

دکتر فوق تخصص زنان و زایمان

عضو هییت علمی 

CV


دکتر اعظم تقوی زاهدکلائی

دکتری تخصصی زنان و زایمان 

عضو هییت علمی

CV


دکتر مونا کاشی 

دکتری تخصصی زنان و زایمان 


دکتر بنت الهدی اشرفی 

دکتر تخصصی زنان و زایمان 


دکتر شیرین خرازی 

دکتری تخصصی زنان و زایمان