رسالت و چشم انداز بیمارستان

رسالت:

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بهار، یکی از مراکز زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود است که مسئولیت ارائه ، ارتقاء و بهبود سطح خدمات سلامت را بر اساس موارد ذیل ایفا می نماید:

•ارائه خدمات تشخیصی درمانی تخصصی و فوق تخصصی با کیفیت ایمن و اثربخش به بیماران و مراجعین با بهره گیری از نیرو های انسانی متعهد و مجرب، تجهیزات و امکانات پیشرفته تشخیصی و درمانی و تکیه بر فناوری های نوین ورعایت استاندارد های ملی با حفظ کرامت انسانی و حقوق بیماران و مراجعین.

•آموزش دانشجویان و فراگیران با استفاده ازتوان علمی وتخصصی اساتید و امکانات و تجهیزات نوین در راستای نیاز های آموزشی کشور و تامین کادر پزشکی و پیراپزشکی کارآمد، توانمند و متعهد.

•انجام پژوهش های بنیادین و کاربردی مبتنی بر نیاز های سازمانی و بهره گیری از نتایج پژوهش های انجام شده در راستای ارتقا کمیت و کیفیت ارائه خدمات درمانی و آموزشی. 

 

 

چشم انداز:

ما بر آنیم تا با گسترش کمی و کیفی فعالیت ها و اعمال مدیریت استراتژیک و اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و ایمنی بیماران با  بکارگیری دانش، فناوری و ارزش های علمی در بالاترین سطح ممکن، خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی، را با بهترین کیفیت و استانداردهای موجود با رویکرد مشتری مداری ارائه نماییم و با تکیه بر نیروهای شایسته  با جذب مشتریان داخلی و بین المللی، بهترین مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی در بین مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کلان منطقه یک باشیم.