گواهی و افتخارات بیمارستان

  • کسب درجه 1 در اجرای استانداردهای اعتباربخشی ( 4 دوره متوالی)
  • کسب لوح بیمارستان دوستدار مادر و کودک
  • کسب لوح بیمارستان برتر در زمینه ترویج زایمان طبیعی
  • کسب لوح بیمارستان برتر در دومین جشنواره حاکمیت بالینی
  • کسب مجوز پذیرش بیمار بین الملل (IPD)