اورژانسبخش اورژانس یکی از مهمترین بخش های حیاتی بیمارستان است که با کلیه بخش های بیمارستانی رابطه تنگاتنگ دارد و باتوجه به وجود امکانات و تجهیزات پیشرفته، پزشکان و کادر بالینی مجرب ، به طور متوسط در ماه به بیش از ده هزار نفر از بیماران خدمات درمانی ارائه مینماید.

این بخش در طبقه همکف بیمارستان و در مجاورت بخش رادیولوژی قرار دارد و دارای دو ورودی و واحدهای ذیل میباشد:

1) تریاژ  2) اورژانس حاد1   3) اورژانس حاد2   4) اورژانس اطفال   5) اتاق سی پی آر   6 ) اتاق عمل سرپایی   7) واحد تزریقات سرپایی   8) پذیرش اورژانس   9) واحد نگهبانی

واحد حاد 1 دارای 7 تخت بستری مجهز به سیستم مانیتورینگ سانترال، واحد حاد 2 دارای 7 تخت بستری ( 3 تخت مجهز به سیستم مانیتورینگ سانترال) ، اتاق سی پی آر دارای 2 تخت، اورژانس اطفال دارای 6 تخت بستری، اتاق عمل سرپایی دارای 1 تخت عمل و واحد تزریقات سرپایی دارای 13 تخت میباشد، کلیه تخت ها دارای کنسول و اکسیژن و ساکشن سانترال است

همچنین دارای سه اتاق تریتمنت دارویی، کلیه داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی شامل: دستگاه نوار قلب، دستگاه سونی کیت، دستگاه سونوگرافی، دستگاه کنترل گاز های خون شریانی ، دستگاه الکتروشوک، سرنگ پمپ، ونتیلاتور، مانیتور پورتابل، دستگاه کوتر، دستگاه اسلیت لمپ، دستگاه تورنیکه بادی، ساکشن پورتابل، انواع ست های پانسمان و بخیه و زایمان و سزارین و چست تیوب و کت دان و کریکوتومی و ... میباشد.