نوزادان


بخش نوزادان یکی از بخش های مهم و پشتیبان بخش زایمان در مراکز بیمارستانی بوده که محیط امن برای تولد نوزادان را ایجاد نموده و اقدامات درمانی مناسب را امکانپذیر می سازد. این بخش در طبقه اول بیمارستان بهار واقع شده است و شامل 10 اتاق بستری با 24 تخت نوزادان با تجهیزات کامل پزشکی شامل انکوباتور، کات احیاء، مانیتورینگ پرتابل، سرم پمپ ، ساکشن، دستگاه فتوتراپی و.... می باشد، در هراتاق بستری، امکانات رفاهی جهت استراحت ، آموزش مادران و دسترسی هرچه بهتر به نوزاد و حضور دائمی مادران در نظر گرفته شده است

- واحدهای وابسته به بخش نوزادان شامل: واحد واکسیناسیون، غربالگری تیروئید، شنوایی سنجی، کلینیک نوزادان و چشم  CT SCAN و ... که خدمات ارائه شده به نوزادان راتکمیل می نماید

رئیس بخش: جناب آقای دکتر کلانتر عضو محترم هیات علمی و فوق تخصص نوزادان