گروه نوزادان و کودکان

دکتر افسانه صادقیان

مدیرگروه نوزادان و کودکان  

دکتری تخصصی اطفال 

عضو هییت علمی 

CV


دکتر فاطمه سعیدی 

دکتری تخصصی اطفال 

عضو هییت علمی 

CV


 

دکتر حسین کلانتر 

دکتری فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

عضو هییت علمی 

CV


دکتر حامد طبسی زاده 

دکتری تخصصی اطفال 

عضو هییت علمی 

CV


دکتر  مطهره مجدی یزدی 

دکتری تخصصی اطفال 

عضو هییت علمی 

CV

 

 

دکتر خدایار موفقی 

دکتری تخصصی اطفال 


دکتر معصومه رحیم پور 

دکتری تخصصی اطفال 


دکتر نسرین فاتح 

دکتری تخصصی اطفال