معاونت

               

             

 

 

 

 

 

 

معاون آموزش و پژوهش :

خانم دکتر سکینه کلاهدوزان

دکتری تخصصی زنان و زایمان

   
 

 

 

شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

 • نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیت های آموزشی گروه های بالینی بر اساس برنامه مدون اعلام شده از طرف مدیر گروه و دانشکده مربوطه شامل:
 • کارآموزی ها- کارورزی ها
 • راند بخش
 • گزارش صبحگاهی
 • تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان و کارورزان و دستیاران
 • برگزاری ژورنال کلاب جهت استادان و فلوها و دستیاران
 • آموزش سرپایی در درمانگاهها و ...
 • ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاری
 • طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی 
 • نظارت بر عملکرد و حضور در تمامی جلسات کمیته  "هماهنگی گروه های آموزشی"  جهت حل مشکلات و اختلافات بین گروه های آموزشی و ایجاد برنامه های آموزشی مشترک
 •  نظارت بر فعالیت های کیفی و کمی اعضای هیأت علمی در بخش های آموزشی
 • نظارت بر رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه ای توسط اعضای هیأت علمی
 • بررسی و نظارت بر نحوه تقسیم شدن فراگیران در بخش های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم برای رفع مشکلات آنها
 • نظارت بر برنامه ریزی و کیفیت آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی
 • نظارت بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان
 • نظارت بر اجرای برنامه ها و مقررات آموزشی
 •  نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش ها
 •  پیگیری مشکلات و مسائل آموزشی فراگیران
 •  نظارت بر کشیک دستیاران در هر رشته و کارورزان مختلف
 •  شرکت منظم در جلسات هماهنگی معاونین آموزشی بیمارستان های دانشگاه با حضور مسئولین دانشکده و ارسال سالانه در مورد وضعیت آموزش بستری و سرپایی در حوزه فعالیت مربوطه به معاون آموزشی دانشکده و دانشگاه
 •  نظارت بر عملکرد و حضور در کلیه کمیته های آموزشی و پژوهشی مصوب در طرح اداره نوین بیمارستان ها و کمیته های بیمارستانی مصوب در شورای توسعه و شورای آموزشی دانشگاه
 •  نظارت بر تجهیز و پیگیری امور کتابخانه بیمارستان های آموزشی