دندانپزشکی عمومی و تخصصی

درمانگاه دندانپزشکی بیمارستان بهار در طبقه اول ساختمان فاطمیه قرار دارد و کلیه خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی در این درمانگاه به بیماران و مراجعین محترم ارائه می گردد.

مسئول فنی: آقای دکتر عجمی دندانپزشک