روند پذیرش و ترخیص بیمار

پذیرش بیمار

 •  معرفی بیمار به بیمارستان ( مستقیم توسط خود بیمار یا شرکت گردشگری طرف قرارداد) و هماهنگی با کارشناس IPD
 • دریافت و بررسی مدارک و نوع خدمت مورد نیاز توسط کارشناس IPD
 • اطلاع به پزشک IPD جهت هماهنگی با پزشک معالج
 • هماهنگی با واحد پذیرش جهت پذیرش بیمار توسط کارشناس IPD
 •  پذیرش بیمار و تشکیل پرونده و الصاق مدارک توسط کارشناس IPD
 • همراهی بیمار به بخش بستری و معرفی وی توسط کارشناس IPD

 

ترخیص بیمار

 • ثبت دستور ترخیص توسط پزشک معالج در پرونده
 • کنترل و تکمیل دستورات پزشک در پرونده بیمار و ثبت اطلاعات در سامانه توسط پرستار
 • اطلاع رسانی به کارشناس IPD
 • انجام هماهنگی های لازم جهت ترخیص بیمار توسط کارشناس IPD و انتقال پرونده بیمار به واحد ترخیص
 • کنترل هزینه اسناد و ثبت در سامانه و ترخیص بیمار