تخصص

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

دکتر سعیدرضا کلات جاری

متخصص اطفال

دکترخدایار موفقی

متخصص اطفال

دکتر معصومه رحیم پور

متخصص اطفال

دکتر نسرین فاتح

متخصص اطفال

دکترفاطمه سعیدی

متخصص اطفال

دکتر افسانه صادقیان

متخصص اطفال

دکتر حامد طبسی زاده

متخصص اطفال

دکتر لیلا عسگرزاده

متخص اطفال 

دکتر محمدحسین کلانتر

متخصص اطفال

دکتر مطهره مجدیزدی

متخصص اطفال

دکتر مژده محسنیان

داروساز

دکتر زهرا سبحانی نسب

داروساز

دکتر محبوبه مسگران

متخصص زنان

دکتر عاطفه مهرعلی تبار 

متخصص زنان

دکترهدی اشرفی

متخصص زنان

دکتر مریم سهرابی

متخصص زنان

دکترسیده ندا شجاعی

متخصص زنان

دکتر منی کاشی علی آبادی

متخصص زنان

دکتر مرضیه اسلامی موید

متخصص زنان

دکتر آمنه خلیلی

متخصص زنان

دکتر سکینه کلاه دوزان

متخصص زنان

دکتر میناسادات کهبدی

متخصص زنان

دکتر آزیتا یزدی

متخصص بیهوشی

دکتر مریم یوسفی

متخصص داخلی

دکترسها تیلکی

متخصص داخلی

دکتر الهه روشن ضمیر

متخصص داخلی

دکتر اکبر فکری

متخصص داخلی

دکتر فریده ادهمی متخصص جراحی
دکتر اعظم امین هراتی متخصص طب اورژانس
دکتر مژگان سبزواری متخصص طب اورژانس
دکتر سیدام البنین سیدرضائی متخصص طب اورژانس
دکتر محمدرضا رحیمی مقدم متخصص پاتولوژی
دکترسیداحمد سعادتی دندانپزشک
دکتر مجید نصیری دندانپزشک