واحد سنگ شکن

واحد سنگ شکن بیمارستان بهار در طبقه اول واقع شده است .در این واحد سنگ های کلیه با استفاده از شوک های الکترومگنتیک دستگاه سنگ شکن به گونه ای درمان می شوند که بدون نیاز به عمل جراحی، سنگ کلیه قابل دفع از راه مجاری ادراری می شود.

مسئول فنی: جناب آقای دکتر حیدری پور متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

مسئول واحد: جناب آقای رنجبر