لیست پزشکان جراحی عمومی

دکتر مجتبی فولادی متخصص جراحی عمومی

 دکتر میترا غفاری متخصص جراحی عمومی 

دکتر محمدرضا تورانی متخصص جراحی عمومی

دکتر فریده ادهمی متخصص جراحی عمومی