لیست پزشکان بیهوشی

دکتر حمیدرضا اسدی متخصص بیهوشی

 دکتر آزیتا یزدی متخصص بیهوشی 

دکتر نورالدین تقوی متخصص بیهوشی

 دکتر محسن حسینی متخصص بیهوشی