لیست پزشکان اطفال

دکتر حامد طبسی زاده عضو هیات علمی و متخصص اطفال

 دکتر نسرین فاتح متخصص اطفال

 دکتر معصومه رحیم پور عضو هیات علمی و متخصص اطفال

 دکتر خدایار موفقی متخصص اطفال 

دکتر افسانه صادقیان عضو هیات علمی متخصص اطفال 

دکتر مطهره مجد یزدی عضو هیات علمی  و متخصص اطفال 

دکتر فاطمه سعیدی عضو هیات علمی و متخصص اطفال