لیست پزشکان متخصص داخلی

دکتر حمیدرضا بیکی متخصص داخلی 

دکتر اکبر فکری متخصص داخلی 

دکتر مریم روشن ضمیر متخصص داخلی

دکتر نسرین رضویان زاده متخصص داخلی