لیست پزشکان رادیولوژی

دکتر فرزانه جوکار متخصص رادیولوژی

 دکتر فرناز اردیانی متخصص رادیولوژی

 دکتر حسین شیدایی متخصص رادیولوژی

 دکتر میلاد مکفی متخصص رادیولوژی

 دکتر رضا واقعی تبار متخصص رادیولوژی