لیست پزشکان روماتولوژی

دکترفاطمه توفان عضو هیات علمی و فوق تخصص روماتولوژی 

دکتر محمدحسین امیدوار عضو هیات علمی و فوق تخصص روماتولوژی