بخش تصویربرداری

بخش تصویربرداری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بهار شاهرود در طبقه همکف بیمارستان واقع شده و شامل بخش های رادیولوژی، سونوگرافی و سی تی اسکن و سی تی آنژیو ، هیستروسالپنگوگرافی و... می باشد و با استفاده از بهترین تجهیزات تصویربرداری، یکی از ابزارهای مهم تشخیصی پزشکان مرکز محسوب می گردد.

این بخش دارای دستگاه های رادیولوژی DDR  ، سونوگرافی ، دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس و ... می باشد.

خدمات مهم در حال ارائه در واحد تصویربرداری:

انجام تمامی گرافی های رنگی با تزریق ماده حاجب رادیولوژی، سونوگرافی ساده و داپلر، سی تی اسکن ساده و با تزریق و سی تی آنژیوگرافی به انجام می رسد

رئیس و مسئول فنی بخش : سرکار خانم دکتر اردیانی متخصص رادیولوژی

سوپروایزر و مسئول بخش : جناب آقای جمالی