پروسیجرهای شایع بیمارستان

Cholecystectomy  (برداشتن کیسه صفرا)

Mastectomy  ( برداشتن سینه )

Fissure (شقاق ناحیه مقعد)

Hemorrhoid Surgery  (جراحی هموروئید)

sinus (سینوس پایلونیدال/ کیست مویی)

Hernia Surgery (هرنی/ فتق )

Appendectomy (برداشتن آپاندیس)

Colostomy( ایجاد یک سوراخ بر روی جداره شکم از روده بزرگ )

Total Hip Replacement ( تعویض مفصل ران )

Total knee Replacement (تعویض مفصل زانو)

ACL Surgery (جراحی و ترمیم رباط صلیبی زانو)

  Rhinoplasty (عمل جراحی زیبایی بینی)

Mammoplasty (جراحی زیبایی سینه)

Abdominoplasty Surgery (جراحی زیبایی شکم)

Upper eyelid blepharoplasty (جراحی زیبایی  افتادگی پلک بالا)

Cesarean Section ( عمل جراحی سزارین )

Normal delivery ( زایمان طبیعی )

Myomectomy surgery ( برداشتن میوم رحمی )

Hysterectomy ( برداشتن رحم )

Hysteroscopy (هیستروسکوپی/ بررسی رحم از راه دستگاه دوربین دار )

Bronchoscopy ( برونکوسکوپی )

Drainage & Diagnostic Curettage (کورتاژ تخلیه ای و تشخیصی)

Tonsillectomy (برداشتن لوزه)

Septoplasty  ( انحراف بینی )

/ TUL Prostatectomy surgery ( برداشتن پروستات )

Varicocelectomy ( برداشتن واریکوسل)

Cystoscopy (سیستوسکوپی)

Nephrectomy( برداشتن کلیه )

Gastroscopy with sedation(بررسی معده با روش ایجاد خواب کم عمق )

Colonoscopy with sedation (بررسی روده با روش ایجاد خواب کم عمق) و    Polypectomy(برداشتن پولیپ)