منشور حقوق پرسنل

از آنجائی که توفیق خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان ، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه مقدمه واجب ( یعنی خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسان ها ) واجب است ، منشور حقوق کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء تدوین گردید تا با رعایت آن ، خدمت متناسب با شأن و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد . حق در این منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند.


پرسنل بیمارستان حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.


پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اصول علمی و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روشهای درمانی اقدام نمایند .


 پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند و امنیت لازم  برای ایفای وظایف شغلی اعم از  امنیت  مالی، جانی و شغلی را داشته باشند .


پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان در امان باشند .


 پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود امتناع نمایند.


پرسنل بیمارستان حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند .


پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان برخوردار شوند .


 پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند، برخوردار شوند .


پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعمل ها و روشهای نوین درمانی و آئین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان می باشد در چار چوب مقررات مربوطه بهره مند شوند .


بر اساس ماده 607 قانون تمرد نسبت به مامورین دولتی ، ماده 608 و 609 قانون هتک حرمت اشخاص ، پرسنل بیمارستان در قبال تهدید و توهین افراد از طرف قانون حمایت می شوند.