اسلاید شو - آرشیو

بازدید ریاست محترم بیمارستان جناب دکتر مقربیان از بخش های ویژه بیمارستان امام حسین (ع)

بازدید ریاست محترم بیمارستان جناب دکتر مقربیان از بخش های ویژه بیمارستان امام حسین (ع)

در این بازدید میدانی مدیر خدمات ، مترون، مسؤل حراست بیمارستان دکتر مقربیان را همراهی می کردند. هدف از این سرکشی بررسی ظرفیت های موجود و اشغال تخت های بخش های مراقبت ویژه و نحوه ی خدمت رسانی به بیماران در این مرکز بود.

ادامه مطلب