اسلاید شو

دکتر شیبانی :یکی از کشنده ترین بیماری های عروقی، آمبولی های ریه است
موفقیتی دیگر برای تیم جراحی قلب بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود

دکتر شیبانی :یکی از کشنده ترین بیماری های عروقی، آمبولی های ریه است

یکی از کشنده ترین بیماری های عروقی، آمبولی های ریه هستند، که اگر این آمبولی ها بزرگ باشند، فرصت درمان از طریق دارو دیگر وجود نخواهد داشت و باید مداخله سریع غیر دارویی صورت بگیرد.

ادامه مطلب