اخبار - آرشیو

ابلاغ دستورالعمل" ملی انتقال فرامرزی نمونه‌های زیست پزشکی با هدف پژوهشی"

به پیوست دستورالعمل" ملی انتقال فرامرزی نمونههای زیست پزشکی با هدف پژوهشی" به منظور استانداردسازی نحوهی ارسال نمونههای بیولوژیک به خارج از کشور و بالعکس،که به توشیح وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است جهت اجرا، ابلاغ میگردد.

ادامه مطلب