اخبار - آرشیو

درخصوص حمایت از رساله های دکتری

درخصوص حمایت از رساله های دکتری

مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در نظر دارد از رساله های دکتری با مشخصات پیوست حمایت کند. دانشجویان محترم دکتری می توانند با شرایط ذکر شده در تصویر نامه ریاست این مرکز از این امکان برخوردار گردند.

ادامه مطلب